[2011-02-10]

Jak możesz dochodzić w sądzie zapłaty długu w walucie obcej?

Obecnie możesz zdecydować, w jakiej walucie dłużnik ma spełnić należne Ci świadczenie. Mówi o tym przepis art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego. Co prawda przepis ten przewiduje, że zasadą jest, że Twój dłużnik może zwolnić się od odpowiedzialności wobec Ciebie poprzez zapłatę długu w złotówkach, ale od tej zasady przewidziane są wyjątki. Jeśli kwota długu jest wyrażona w walucie obcej, Twój dłużnik może uregulować dług w złotówkach, chyba, że przepis prawa, wyrok sądu lub czynność prawna, czyli umowa pomiędzy Tobą a dłużnikiem przewiduje uregulowanie zobowiązania w walucie obcej.

To, że twój dłużnik może uregulować zobowiązanie wobec Ciebie także w innej niż polska walucie nie oznacza, że nie będziesz mieć problemów w dochodzeniem długu na drodze sądowej. Wszystko to przez niedbalstwo ustawodawcy, który dając przedsiębiorcom swobodę decydowania, w jakiej walucie chcą regulować swoje zobowiązania, nie dostosował tych przepisów do przepisów procedury sądowej, która reguluje kwestię dochodzenia swoich należności w sądzie.

Na tym tle możesz w praktyce napotkać kilka problemów. Jakich?
1. Jeśli chcesz dochodzić uregulowania długu na drodze sądowej, musisz złożyć pozew do odpowiedniego sądu, którym w zależności od tego, jak wysokiej kwoty się domagasz, będzie albo sąd rejonowy, albo sąd okręgowy. Przepisy procedury cywilnej podają te kwoty graniczne w złotówkach.
2. W składanym w sądzie pozwie musisz podać wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę, jakiej się domagasz, a tę podaje się według przepisów procedury cywilnej w polskiej walucie.
3. W tzw. postępowaniu uproszczonym wartość kwoty, jakiej się domagasz, musisz wpisać do rubryki w formularzu przewidzianym dla tego typu postępowania, podając ją w złotych polskich. Formularze obowiązujące w postępowaniu uproszczonym nie przewidują dokonywania tego w walutach obcych.
4. Gdy sąd zasądzi od dłużnika należne Tobie świadczenie w walucie obcej, pojawia się problem egzekucji takiego świadczenia. Obecne przepisy procedury cywilnej nakazują bowiem komornikowi przeliczenie świadczenia w walucie obcej na złotówki. Tymczasem wskazany wyżej przepis art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego daje przedsiębiorcom swobodę co do regulowania swoich zobowiązań w walucie obcej, w związku z czym nie trzeba przeliczać kwot w walucie obcej na złotówki. Niezależnie od tego, w jakiej walucie domagasz się długu, koszty egzekucyjne podane będą przez komornika w złotówkach.

Do jakiego sądu powinieneś wnieść pozew w sprawie długu w walucie obcej? Przepisy wskazują, że sądy okręgowe rozpoznają sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych 100 tys. zł. Sprawy, których wartość przedmiotu sporu jest niższa od wskazanych wyżej kwot rozpoznaje sąd rejonowy.

Dlatego też aby zorientować się, do jakiego sądu musisz wnieść pozew o zapłatę długu w walucie obcej (a zatem do sądu rejonowego, czy okręgowego), musisz obliczyć wartość przedmiotu sporu w walucie według kursu waluty obowiązującym w dniu wnoszenia pozwu.

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że oznaczenie wartości przedmiotu sporu wyrażonego w walucie obcej oparte jest na kursie walut obcych obowiązującym w chwili wnoszenia pozwu - tak np. orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 18 maja 1984 r., sygn. akt CR 121/84). A zatem aby stwierdzić, czy masz złożyć pozew do sądu rejonowego, czy też okręgowego, należy przeliczyć kwotę, jakiej się domagasz w walucie na złotówki według kursu obowiązującego w dniu, w jakim składasz pozew.

Podobnie postępujesz, gdy domagasz się zapłaty długu w walucie obcej w postępowaniu uproszczonym - wartość przedmiotu sporu należy przeliczyć według kursu obowiązującego w dniu wnoszenia pozwu. Gdy brak odpowiedniej rubryki na formularzu obowiązującym w postępowaniu uproszczonym, musisz przeliczyć kwotę w walucie obcej na złotówki według kursu z dnia składania formularza i po przeliczeniu wpisać kwotę do odpowiedniej rubryki.

Podstawa prawna:
• art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego,
• art. 17 § 4, art. 19 § 1, art. 505¹ pkt 1, art. 783 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Aneta Mościcka
prawnik

drukuj      poleć znajomemu           powrót
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy, dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.