[2010-03-11]

Weszły w życie nowe przepisy o zamówieniach publicznych! Przeczytaj o zmianach istotnych dla Twojej spółki

Jakie zmiany są istotne dla Ciebie jako wykonawcy? Już nie możesz składać protestów na niewłaściwe decyzje zamawiającego w trakcie trwania procedury udzielenia zamówienia, masz mniej czasu na przygotowanie oferty, a także zmieniły się terminy, w jakich zamawiający będzie mógł zawrzeć z Tobą umowę po zakończeniu postępowania.
Tak jest od 29 stycznia 2009 r., czyli od dnia, w którym weszła w życie tzw. duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) - Dz.U. z 2009 r. nr 223, poz. 1778. Wszystkie istotne dla Ciebie zmiany tej ustawy opisujemy dalej.
Do ustawy Pzp wydano również 3 nowe rozporządzenia. Dwa z nich zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2010 r. Dotyczą one kursu euro w zamówieniach publicznych i tzw. progów unijnych - czyli kwot zamówień, od których zależy procedura udzielania danego zamówienia. Z kolei od 31 grudnia 2010 r. obowiązują nowe przepisy tzw. rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Warto poznać jego regulacje, aby wiedzieć, jakich dokumentów wraz ze składaną ofertą może od Ciebie zażądać zamawiający.

Nowe „progi unijne"
Od 1 stycznia 2010 r. „progi unijne" w zamówieniach publicznych wynoszą:
• dla robót budowlanych - 4.845.000 euro,
• dla dostaw bądź usług - 125.000 euro albo 193.000 euro (w zależności od tego, jaką jednostką jest zamawiający, np. czy wchodzi w skład administracji rządowej czy samorządowej).

Wysokość progów wynika z rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których zależy obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009 r. nr 224, poz. 1795).

Nowy kurs euro
Z kolei nowy obowiązujący w zamówieniach publicznych kurs euro to 3,839 (Dz.U. z 2009 r. nr 224, poz. 1796). Po takim kursie zamawiający przeliczy sumę swojego zamówienia ze złotówek na euro, dzięki czemu będzie wiedzieć, jakie przepisy ustawy Pzp zastosować do jego udzielenia (np. w jakich publikatorach umieszczać ogłoszenia w postępowaniu).

Jakie znaczenie te zmiany mają dla Ciebie jako wykonawcy? Otóż ogłoszenia dotyczące zamówień o poszczególnych wartościach odnajdziesz w innych miejscach. Jeśli interesują Cię zamówienia o wartościach równych progom unijnym albo wyższym od nich a więc:
• 4.845.000 euro w przypadku robót budowlanych, czyli w przeliczeniu na złotówki po nowym kursie euro - 18.599.955 zł,
• 125.000 (479.875 zł) albo 193.000 euro (740.927 zł) w odniesieniu do dostaw bądź usług
ogłoszeń o takich zamówieniach szukaj w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej http://simap.europa.eu. Gdy z kolei starasz się o zamówienia o wartościach niższych niż progi unijne, ogłoszenia odnajdziesz w Biuletynie Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl.

Oprócz tego, tak jak do tej pory, ogłoszenia możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych zamawiających oraz w ich siedzibach na tablicach ogłoszeń.

Z wartością zamówienia, o które się ubiegasz, wiążą się także inne formalności w postępowaniu, np. możliwość składania odwołań na decyzje zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegóły znajdziesz w dalszej części artykułu.

Jak teraz możesz kwestionować decyzje zamawiającego?
Nowelizacja zrezygnowała z protestu jako środka odwoławczego. Obecnie, jeśli uważasz, że zamawiający podjął niesłuszną decyzję w postępowaniu bądź nie zrealizował czynności, do której był zobowiązany przepisami ustawy Pzp, możesz złożyć:
• odwołanie, które rozpozna KIO - tak jak się to odbywało do tej pory,
• skargę do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa UZP.

Ale uwaga! Nie w każdym postępowaniu i nie wobec każdej czynności bądź zaniechania będziesz mógł złożyć odwołanie.

W jakich sytuacjach możesz się odwołać?
Tak jak dotychczas, w postępowaniach na zamówienia o wartościach niższych niż progi unijne, odwołania przysługują na kilka określonych czynności takich jak:
• wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
• opis sposobu dokonywania oceny, czy spełniasz warunki udziału w postępowaniu,
• wykluczenie Cię z postępowania o udzielenie zamówienia,
• odrzucenie Twojej oferty.

Jeśli nie możesz złożyć odwołania w postępowaniu, zawsze masz prawo w terminie określonym na złożenie odwołania poinformować zamawiającego o dostrzeżonych nieprawidłowościach. A wtedy zamawiający będzie mógł powtórzyć czynność dokonaną niezgodnie z prawem lub wykonać to, czego wcześniej nie zrobił, choć powinien (czynność zaniechana).

Co zrobić, gdy nie przysługuje Ci odwołanie, a zamawiający nie reaguje na Twoje uwagi dotyczące prawidłowości podjętych przez niego działań? W takim przypadku zwróć się do Urzędu Zamówień Publicznych z informacją o dostrzeżonych uchybieniach. Być może prezes UZP być rozpocznie wówczas kontrolę postępowania, w którym bierzesz udział.

Opisane nowe rozwiązania związane z odwoływaniem się od decyzji zamawiających skracają czas rozstrzygania środków ochrony prawnej z 45 dni do około 20-25 dni (10 dni na wniesienie odwołania powyżej progów unijnych oraz do 15 dni na jego rozstrzygnięcie przez KIO). Przyczyni się to do skrócenia czasu trwania postępowania. Co ważne, skarga, którą złożysz do sądu, nie wstrzyma możliwości zawarcia umowy dotyczącej zamówienia!

Zamawiający będzie miał prawo wnieść odpowiedź na odwołanie. Jeśli uzna w całości Twoje zarzuty przed otwarciem posiedzenia, Izba będzie mogła umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron. To uchroni Cię przed zbędnymi kosztami stawiennictwa w siedzibie UZP. Żadna ze stron nie zostanie wówczas obciążona kosztami postępowania.

Teraz, jeśli chcesz skorzystać ze środka ochrony prawnej, musisz wykazać:
• swój interes (czyli interes faktyczny, który łatwiej jest wykazać niż wymagany dotychczas interes prawny) w uzyskaniu zamówienia oraz
• fakt, że poniosłeś szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp (lub możliwość jej poniesienia).

Odwołanie do UZP możesz wnieść na piśmie albo w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Nowe terminy na wniesienie odwołania
Obowiązują nowe terminy na wniesienie odwołania. Jeśli zależy Ci na szybkim przyspieszeniu postępowania odwoławczego, skorzystaj z nowej możliwości złożenia odwołania faksem lub elektronicznie! Co do zasady, jeśli prześlesz odwołanie faksem lub elektronicznie, wówczas termin złożenia odwołania wynosi 10 albo 5 dni - odpowiednio dla wartości zamówień powyżej i poniżej progów unijnych. Gdy zaś zdecydujesz się złożyć odwołanie w innej formie, wówczas masz na to odpowiednio 15 lub 10 dni.

Dotychczas nie miałeś możliwości złożenia odwołania inaczej niż pisemnie. Odwołanie składane pisemnie wnosiło się w terminach:
• 10 dni - w przypadku zamówień o wartościach równych lub wyższych niż progi unijne,
• 5 dni - w przypadku zamówień o wartościach niższych niż progi unijne
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu.

Od treści siwz albo ogłoszenia o zamówieniu odwołanie może być złożone w terminie 10 albo 5 dni liczonych od dnia zamieszczenia siwz na stronie www lub publikacji ogłoszenia w DzUUE albo Biuletynie ZP - w zależności od wartości zamówienia. Odwołanie od innych czynności możesz złożyć w terminie 10 lub 5 dni od dnia, w którym dowiedziałeś się lub mogłeś się o nich dowiedzieć - odpowiednio dla zamówień o wartościach powyżej i poniżej progów unijnych.

Jeżeli zaistniała jedna z 3 sytuacji: zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, nie przesłał Ci zawiadomienia o wyborze oferty bądź nie zaprosił Cię do złożenia oferty w ramach DSZ lub umowy ramowej, możesz wnieść odwołanie nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZP albo 30 dni od dnia publikacji w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem - w trybach gdzie uzasadnienie jest wymagane, czyli w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo dokonał tego w trybach, które wymagają uzasadnienia (np. w procedurze z wolnej ręki),

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie ZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo co prawda zamieścił je, ale bez wymaganego uzasadnienia.

Do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze zamawiający nie może podpisać z Tobą umowy dotyczącej zamówienia. Ten zakaz ten będzie mógł być uchylony przez KIO.

Od czasu rozstrzygnięcia odwołania przez KIO przysługuje Ci skarga do sądu okręgowego, którą możesz złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia przez Izbę.

Uwaga! Masz mniej czasu na przygotowanie oferty!
Nowelizacje ustawy Pzp mają na celu przede wszystkim przyspieszenie prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień przez zamawiających. Służy temu na pewno skrócenie terminów składania ofert w przetargach: nieograniczonym i ograniczonym. Dla Ciebie oznacza ona niestety mniej czasu na przygotowanie oferty.

Oto jak przedstawiają się zmiany:
• minimalny termin złożenia oferty w przetargu nieograniczonym w przypadku robót budowlanych dla wartości zamówień poniżej progów unijnych został skrócony z 20 do 14 dni,

• w przypadku zamówień o wartościach równych progom unijnym lub wyższym od nich minimalne terminy składania ofert w przetargu nieograniczonym wynoszą 40 albo 47 dni, a zamawiający może je skrócić do 22 albo 29 dni (poprzednio mógł je skrócić do 29 albo 36 dni) - po spełnieniu opisanych ustawą Pzp warunków dotyczących publikacji ogłoszeń wstępnych w DzUUE,

• w odniesieniu do zamówień o wartościach wyższych niż progi unijne w przetargu ograniczonym minimalny termin składania ofert wynoszący 40 dni zamawiający może obecnie skrócić do 22 dni (dotychczas mógł go skrócić do 36 dni) - także po publikacji ogłoszenia wstępnego.

Podmioty „prywatne" zwolnione z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp!
Korzystasz ze środków unijnych i zdarza się, że do ich wydatkowania jesteś zobowiązany stosować rygorystyczną ustawę Pzp? Opisana dalej zmiana może mieć dla Ciebie niebagatelne znaczenie!

Do tej pory podmioty, które otrzymały środki publiczne, mogły być zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Pzp przy ich wydatkowaniu. Było to szczególnie uciążliwe dla przedsiębiorców, którzy nie mieli na co dzień do czynienia z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Często popełniali oni błędy w trakcie procedury, czego skutkiem były nakładane na nich korekty finansowe.

Obecnie podmioty publiczne, które przekażą określone środki, np.:
• przedsiębiorstwom prywatnym,
• fundacjom,
• stowarzyszeniom,
• kościelnym osobom prawnym,
będą mogły uzależnić ich przyznanie od stosowania przez te podmioty określonych zasad przy ich wydawaniu, np.:
• równego traktowania wykonawców,
• uczciwej konkurencji i
• przejrzystości postępowania.

Teraz zatem nie będą już obowiązywać rygorystyczne procedury Pzp! Taka regulacja ma na celu odformalizowanie i przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych przez podmioty, które nie podlegają, co do zasady, przepisom ustawy Pzp.

Zamawiający może indywidualnie poinformować Cię o udzielanych zamówieniach!
Aby ułatwić pozyskiwanie zamówień mniejszym przedsiębiorcom, którzy niekoniecznie korzystają z tradycyjnych źródeł informacji o zamówieniach (np. Biuletynu Zamówień Publicznych), nowelizacja pozwala, aby zamawiający poinformował ich bezpośrednio o organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Jeśli zatem łączy Cię z danym zamawiającym udana współpraca, prawdopodobnie informacje o kolejnych postępowaniach otrzymasz „z pierwszej ręki" i nie będziesz musiał przeglądać publikatorów.

Nie oznacza to jednak, że inni przedsiębiorcy nie dowiedzą się o takich postępowaniach! Niezależnie od możliwości poinformowania Cię o danym zamówieniu zamawiający będzie musiał dopełnić ustawowych obowiązków publikacji ogłoszenia w określonych miejscach (np. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej czy na swojej stronie www). Ponadto ogłoszenie, które przekaże bezpośrednio Tobie, nie będzie mogło zawierać innych ani dodatkowych informacji niż to opublikowane w pozostałych obowiązkowych miejscach!

Zamawiający stosuje tryb z wolnej ręki? Sprawdź, czy na pewno słusznie!
Dotychczas zamawiający, który do udzielenia swojego zamówienia stosował tryby niekonkurencyjne, a więc procedurę z wolnej ręki albo negocjacji bez ogłoszenia, nie miał możliwości ani obowiązku informować publicznie o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu takich procedur. Teraz może to zrobić.

Dzięki takiemu ogłoszeniu będziesz mógł dowiedzieć się o tym, że zamawiający przeprowadził postępowanie niekonkurencyjne. Warto wówczas przyjrzeć się przesłankom, jakie zastosował, decydując się na skorzystanie z takich procedur! Jeśli nie zgadzasz się z decyzją zamawiającego co do wyboru trybu, będziesz mógł ją odpowiednio wcześnie zakwestionować i uniemożliwić podpisanie umowy niezgodnej z przepisami. Publikacja takiego ogłoszenia będzie jednak swobodną decyzją zamawiającego. Ogłoszenie ukaże się w Biuletynie ZP albo DzUUE - w zależności od wartości zamówienia.

W 2010 r. możesz spodziewać się większej liczby aukcji elektronicznych!
Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, ograniczonym albo negocjacjach z ogłoszeniem zamawiający może przeprowadzić dodatkowo aukcję elektroniczną. Jest to tzw. dogrywka dla uczestników postępowania. W aukcji wykonawcy mogą zaproponować zamawiającemu korzystniejsze oferty zarówno pod względem ceny, jak i innych elementów dotyczących realizacji zamówienia.

Przed zmianą przepisów zamawiający mógł zorganizować aukcję, zawsze za wyjątkiem sytuacji gdy:
• przedmiot zamówienia zawierał się w działalności twórczej bądź artystycznej,
• cena, której podania w ofercie zażądał do Ciebie zamawiający, miała charakter kosztorysowej.

Teraz aukcję elektroniczną zamawiający może zastosować, nawet wówczas gdy cena będzie miała charakter kosztorysowy.

Bezpłatna platforma elektroniczna do przeprowadzenia aukcji
Do przeprowadzenia aukcji zamawiający musi dysponować profesjonalnym oprogramowaniem, które umożliwia wykonawcom składanie kolejnych postąpień (korzystniejszych propozycji realizacji zamówienia), a zamawiającemu automatyczną klasyfikację ofert. Tego typu oprogramowania oferowały do tej pory, oczywiście odpłatnie, prywatne firmy.
Jednak 6 stycznia 2010 r. Urząd Zamówień Publicznych udostępnił bezpłatną platformę elektroniczną do przeprowadzenia aukcji. To także może się przyczynić do większego zainteresowania aukcjami ze strony zamawiających. O tym, że po zakończonym postępowaniu zamawiający zorganizuje aukcję, dowiesz się już z pierwszego ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie ZP albo DzUUE.

Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę na zamówienie w trakcie postępowania
Nowelizacja potwierdza wprost, że kwota, którą zamawiający wskazuje bezpośrednio przed otwarciem ofert, jest tylko jego deklaracją na temat środków finansowych, jakie w danym momencie zamierza przeznaczyć na zamówienie. W trakcie postępowania może ją zmienić.

Dotychczas zasada ta nie była wskazana w przepisach, choć wynikała z orzecznictwa i doktryny. Często zamawiający wahali się, czy mogą zwiększać kwoty na zamówienia, bojąc się ewentualnych zarzutów - zarówno ze strony wykonawców jak i kontrolujących - i zdarzało się, że nie korzystali z tej możliwości. Obecnie takie ich uprawnienie wynika wprost z ustawy Pzp.

Jeśli zatem złożyłeś w postępowaniu ofertę z kwotą wyższą niż wskazana przez zamawiającego przed otwarciem ofert, nic straconego! Zamawiający będzie mógł dokonać przesunięć w planach finansowych i wybrać Twoją ofertę, jeśli oczywiście przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród pozostałych.

Sprawdź, kiedy zamawiający unieważni postępowanie
Unieważnienie postępowania to dodatkowe obowiązki i uciążliwość nie tylko dla zamawiającego. Ty, jako wykonawca, również na tym tracisz - przede wszystkim czas i pieniądze włożone w przygotowanie oferty. Warto zatem znać katalog okoliczności, w jakich zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie (art. 93 ustawy Pzp). Jeśli zrobi to w innej sytuacji, masz pełne prawo podważyć jego decyzję!

Po zmianach przepisów do katalogu przesłanek unieważnienia procedury dodano 2 nowe regulacje:
• zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie, gdy będzie ono zawierało nieusuwalną wadę, która uniemożliwi zawarcie umowy, która nie podlega unieważnieniu (dotychczas musiał to zrobić, nawet wtedy gdy wada była możliwa do usunięcia!),

• jeśli na sfinansowanie zamówienia zamawiający chciał przeznaczyć środki pochodzące z budżetu UE albo niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, ale nie zostały mu one przyznane, będzie mógł unieważnić procedurę zamówienia, pod warunkiem, że przewidział taką możliwość w zaproszeniu do negocjacji bądź składania ofert albo ogłoszeniu o zamówieniu. Zanim podejmiesz decyzję o ubieganiu się o zamówienie, warto zatem uważnie przeczytać ogłoszenie.

Pozostałe przesłanki unieważnienia nie zmieniły się. Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępo¬waniu od wykonawcy niepodlegającego wyklu¬czeniu, z za¬strzeżeniem pkt 2 i 3,
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,
3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o do¬puszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta,
4) na wezwanie zamawiającego zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro¬wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ¬niej przewidzieć.

Nowe terminy zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Zgodnie ze zmienionymi przepisami zamawiający może zawrzeć z Tobą umowę w terminach:
• nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty otrzymałeś faksem lub e-mailem albo 15 dni - jeżeli zostało Ci ono przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza,
• nie krótszym niż 5 dni, jeżeli zawiadomienie otrzymałeś faksem lub e-mailem, albo 10 dni - jeżeli otrzymałeś je inną drogą - w przypadku zamówień o wartościach niższych niż progi unijne
od dnia, w którym zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami umowę można było podpisać:
• w przypadku zamówień o wartościach równych progom unijnym lub wyższym od nich - w terminie 10 dni,
• w przypadku zamówień o wartościach niższych niż progi unijne - w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający mógł z Tobą zawrzeć umowę przed upływem wskazanych terminów, jeżeli w postępowaniu otrzymał tylko jedną ofertę.

Obecnie zamawiający będzie mógł odstąpić od opisanych terminów w określonych okolicznościach, które są opisane w ustawie Pzp. Jeśli zależy Ci na jak najszybszym podpisaniu umowy i przystąpieniu do pracy, zapoznaj się z poniższym katalogiem.

Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów, jeśli nastąpi któraś z następujących sytuacji:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przetargu nieograniczonym została złożona tylko jedna oferta,
b) w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnym złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie;

2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów bądź na podstawie umowy ramowej;

3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne nie została odrzucona żadna oferta oraz:
a) w przetargu nieograniczonym albo zapytaniu o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,
b) w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym i licytacji elektronicznej - upłynął termin do wniesienia odwołania na wykluczenie wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;

4) postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej - z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze przysługujący mu termin na wniesienie odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Zauważ, że w trybie z wolnej ręki w ogóle nie musi być zachowany określony termin określający czas zawarcia umowy, bo nie występuje w nim wybór oferty oraz zawiadomienie o nim wykonawcy.

Możesz wcześniej żądać wglądu w dokumenty postępowania
Zgodnie z obowiązującą zamawiającego zasadą jawności protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Masz zatem pełne prawo domagać się wglądu do niego! Protokół to źródło wielu cennych informacji. Zaglądając do niego, przede wszystkim sprawdzisz, czy zamawiający dopełnia wszystkich formalności, do których zobowiązuje go ustawa Pzp oraz skontrolujesz poprawność innych ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednak czas udostępnienia dokumentów postępowania nie jest dowolny!

Załączniki do protokołu zamawiający ma obowiązek udostępnić po wybraniu najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że:
• oferty udostępni od chwili ich otwarcia,
• oferty wstępne udostępni od dnia zaproszenia do składania ofert.

Zmiana wprowadzona nowelizacją dotyczy terminu udostępniania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Obecnie zamawiający udostępnia je już w chwili poinformowania wykonawców o wynikach oceny dotyczącej tego, czy każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dotychczas dokonywał tego dopiero w dniu przekazania zaproszenia do składania ofert, ofert wstępnych lub dialogu.

Poznaj 6 przesłanek nieważności umowy o zamówienie publiczne!
Umowa o zamówienie, którą podpiszesz, podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki,
2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo w DzUUE,
3) zawarł ją przed upływem dozwolonych terminów opisanych wcześniej, albo przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia odwołania przez KIO, jeśli odwołanie zostało złożone - ale tylko gdy uniemożliwiło to uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy,
4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych albo ofert w ramach dynamicznego systemu zakupów (DSZ),
5) udzielił zamówień na podstawie umowy ramowej bez zachowania obowiązującego terminu, jeżeli nie zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców,
6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę.

Unieważnienia umowy będzie mógł żądać każdy, kto ma w tym interes.

Umowa nie podlega natomiast unieważnieniu, jeżeli w przypadku naruszenia przepisów zamawiający zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki, ale miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowę podpisał po upływie:
• 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie ZP albo
• 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DzUUE.

Umowa nie będzie też unieważniona w przypadku DSZ albo w trakcie udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej, gdy mając uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, zamawiający przekaże informację o wyborze oferty, a umowa zostanie zawarta po upływie obowiązującego okresu.

Nowe informacje w wykazie niesolidnych wykonawców
Prowadzony jest wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę tym, że nie zrealizowali zamówienia publicznego lub wykonywali je nienależycie. Szkoda ta musi zostać stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Taka lista prowadzona jest przez Prezesa UZP i publikowana na stronach internetowych UZP.

Nowelizacja wymaga, by na stronie znalazły się bardziej szczegółowe informacje o takich podmiotach. Będą tam ujawniane następujące dane:
• w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, PESEL oraz miejsce zamieszkania - a jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą również: firma, adres prowadzenia działalności oraz numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
• w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - firma i siedziba oraz numer wpisu do KRS.

W odniesieniu do wykonawców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania poza terytorium RP w wykazie będą zamieszczane odpowiednio: imię i nazwisko, firma, siedziba, miejsce prowadzenia działalności oraz informacja o wpisie do równoważnego rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa siedziby wykonawcy albo jego miejsca zamieszkania.

Wykaz będzie także zawierał dane dotyczące wyroku sądu (np. jego sygnaturę i datę wydania). Wszystkie te informacje będzie miał obowiązek przesłać zamawiający, który poinformuje o nierzetelnym wykonawcy. Wpisy będą wykreślane po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku, na podstawie którego dokonano wpisu.

Wykonawców, którzy znajdują się na niechlubnej liście Prezesa UZP, zamawiający ma obowiązek wykluczyć z postępowania. Jeśli zatem wiesz, że inny uczestnik postępowania został tam umieszczony, nie wahaj się poinformować o tym organizatora przetargu.

6 nowych przepisów rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów
Nie daj się zaskoczyć zamawiającemu. Poznaj przepisy nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).
Bądź przygotowany na to, że w kolejnych postępowaniach zamawiający zażąda, abyś wraz z ofertą złożył inne dokumenty niż dotychczas.

Oto 6 nowych ważnych dla Ciebie regulacji rozporządzenia:
1. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy Pzp jednym z warunków, jakie zamawiający może postawić wykonawcom w postępowaniu jest zatrudnianie co najmniej 50% osób niepełnosprawnych. Aby sprawdzić, czy wykonawca spełnia ten warunek, zamawiający będzie mógł zażądać od niego oświadczenia, że zatrudnia ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

2. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 22 grudnia 2009 r. możesz polegać na:
• wiedzy i doświadczeniu,
• potencjale technicznym,
• osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
• zdolnościach finansowych
innych podmiotów - niezależnie od charakteru prawnego łączących Cię z nimi stosunków.

Jakie dokumenty powinieneś wówczas przedstawić zamawiającemu wraz z ofertą? Jeśli podmioty te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lub jego części, a zatem będą podwykonawcami, zamawiający będzie mieć prawo wymagać od nich, aby udowodnili, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. A zatem wolno mu będzie zażądać od Ciebie dokumentów, które potwierdzą ten fakt, np. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podmiot nie zalega z uiszczaniem podatków, odpisu z właściwego rejestru, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Nie będzie mógł jednak wymagać, aby podmioty te spełniały warunki udziału w postępowaniu.

Z kolei jeśli, jako wykonawca, od podmiotów trzecich uzyskasz jedynie określony potencjał, tzn. nie będą one uczestniczyć w realizacji zamówienia, wówczas zamawiający nie będzie miał prawa żądać, by udowodniły, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ponadto jeśli przy realizacji zamówienia zdecydujesz się skorzystać z potencjału innych osób, zamawiający zażąda od Ciebie, abyś przedłożył zobowiązanie innego podmiotu, iż oddaje on do Twojej dyspozycji zasoby umożliwiające wykonanie zamówienia, czyli wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, środki finansowe lub potencjał kadrowy (sama deklaracja że takie osoby są, nie wystarczy, z rozporządzenia wynika, że konieczne jest zobowiązanie oddania do dyspozycji tych osób). Na potwierdzenie faktu, że inny podmiot zapewnia Ci środki finansowe, zamawiający będzie mógł zażądać od Ciebie, abyś przekazał dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, który będzie poświadczać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. W pozostałym zakresie (np. w przypadku zasobów takich jak doświadczenie czy potencjał techniczny) rozporządzenie nie wskazuje konkretnych dokumentów, jakich zamawiający może wymagać od wykonawców. Należy zatem uznać, że wystarczy pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia takiego potencjału.

3. Aby upewnić się, że nie podlegasz wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od Ciebie stosownego oświadczenia.

4. Jeśli zamawiający wymaga od Ciebie na potwierdzenie Twojej wiedzy i doświadczenia wykazu robót budowlanych, taki wykaz będzie musiał poświadczać, że ich realizacja przebiega zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz fakt, że zostały prawidłowo zakończone. Będzie mogła tego dokonać jednak nie tylko osoba posiadająca kompetencje z zakresu budownictwa, ale także odbiorca robót.

5. Aby sprawdzić, czy sytuacja finansowa Twojej spółki zapewnia realizację zamówienia (co stanowi warunek zlecenia jej go), zamawiający może zażądać od Ciebie m.in. polisy. Wykonawcy, składając polisę, która nie jest opłacona, nie dają gwarancji, że wykonają zamówienie. Dlatego po zmianach zamawiający będzie mógł żądać od Ciebie opłaconej polisy.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane przez Ciebie dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego, będzie mógł on od Ciebie żądać opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez Ciebie dostaw lub usług oraz opisu Twojego zaplecza naukowo-badawczego. Tego rodzaju dokumenty zostały dodane do dotychczas obowiązującego katalogu.

Dokumenty dołączane do oferty, tak jak dotychczas, będziesz mógł złożyć w oryginale lub poświadczonej przez siebie kopii za zgodność z oryginałem. W przypadku:
• gdy ubiegasz się o zamówienie z innymi wykonawcami (np. w ramach konsorcjum) oraz
• podmiotów trzecich, z których potencjału korzystasz,
kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Ciebie lub te podmioty.

Podstawa prawna:
• ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 223, poz. 1778),
• rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których zależy obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009 r. nr 224, poz. 1795),
• rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817),
• rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 224, poz. 1796).

Joanna Choroszczak-Magiera
prawnik

drukuj      poleć znajomemu           powrót
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy, dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.